Alle weblogberichten

Werkt het Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp?

26 september 2018

Op mijn fiets rijd ik naar de St. Bernardusschool. Speciaal voor dit blog ga ik de ib-er van deze school, Maaike van Lieren, interviewen over het Impulstraject Onderwijs en Jeugdhulp. Het impulstraject is erop gericht de samenwerking tussen de kernteamleden van de school te versterken, waardoor zij elkaar sneller kunnen vinden, zoveel mogelijk van elkaars kwaliteiten gebruik kunnen maken en de trajecten rondom een kind niet onnodig vertraging oplopen. Ik ben benieuwd wat Maaike me er allemaal over kan vertellen.

1. Waarom zijn jullie vorig jaar met het impulstraject gestart?

Onze directeur Marian Barzilay had van het SWV POZK informatie ontvangen over dit nieuwe project. Omdat wij (de nieuwe ib-ers) de gezichten bij onze partners in de jeugdhulp eigenlijk niet kenden, wilden we graag deelnemen. Zodoende hebben we ons opgegeven.

2. Wat heeft het impulstraject je opgeleverd?

Het heeft voor een betere samenwerking tussen ons en de jeugdhulp gezorgd. En ook weet ik nu beter wie ik voor welke hulpvraag kan benaderen. Bij kleinere opvoedvragen of vragen omtrent groei en ontwikkeling, neem ik bijvoorbeeld contact op met de GGD - verpleegkundige of de - schoolarts. Bij hulpvragen gericht op gedrag, thuissituatie, opvoedingsproblematiek schakelen we sneller de CJG - coach in dan voorheen. Veelal vindt een startgesprek met het CJG en ouders dan op school plaats, met de leerkracht of intern begeleider erbij. Dit werkt drempelverlagend voor ouders, voor wie de stap naar de huisarts of hulpverlening soms best groot is.

Het heeft ook gezorgd voor kennisvergroting. In het kernteam dat we het afgelopen jaar hebben samengesteld bespreken we leerlingen anoniem. Iedereen uit het kernteam bekijkt vanuit zijn eigen positie en perspectief, wat maakt dat we een veel breder plaatje van de leerling krijgen. Ook bespreken we de veranderingen in de verschillende organisaties, waardoor we dus steeds goed op de hoogte zijn van elkaars ontwikkelingen en expertise.

3. Wat is een kernteam?

Ons kernteam bestaat uit de twee intern begeleiders en directeur van de school, de GGD verpleegkundige en schoolarts, de ons toegewezen CJG coach (zij coördineert onze hulpvragen en zet ze door naar degenen binnen de CJG die beste expertise heeft), de leerplichtambtenaar en de onderwijsconsulent van het SWV. 

4. Wat weet je van je partners wat je eerder niet wist?

Ik weet nu beter hoe het CJG werkt, dat het een zelfsturend team is op wijkniveau. Er zijn veel verschillende coaches, en wij hebben inmiddels met meerdere ervan samengewerkt. 

Ook weet ik nu preciezer wanneer ik verzuim moet melden bij leerplicht. Welke regels gelden met betrekking tot te laat komen of ongeoorloofde afwezigheid. En dat ik, als een leerling in verband met zijn gedrag eerder moet worden opgehaald, hierbij ook de hulp kan inschakelen van leerplicht.

Wij hebben trouwens nog wel vragen over de beschermtafel en Veilig Thuis. Maar die partijen willen we gaan uitnodigen in ons kernteam van komend jaar.

5. Hoe ervaar je de tijdsinvestering ten opzichte van de opbrengsten?

Ik vond de tijdsinvestering minimaal en ben daar heel tevreden over. We hebben twee bijeenkomsten gehad met het hele kernteam en één bijeenkomst met alleen IB, CJG en SWV. Vanaf komend schooljaar zijn we zelf eigenaar van dit traject en willen we jaarlijks twee bijeenkomsten met het kernteam plannen. Eén om kennis te maken met eventueel nieuwe leden van de verschillende partners en één om de diepte in te gaan aan de hand van casuïstiek. In zo’n tweede bijeenkomst kunnen we dan nog andere externen uitnodigen zoals Veilig Thuis of de Beschermtafel. 

6. Wat miste je nog in het traject?

Dat we in het eerste jaar niet heel erg de diepte in hebben kunnen gaan. We hebben vooral eerst gewerkt aan het opbouwen van de relaties en kennismaken. Dat was ook nodig om het kernteam goed te formeren. Komend jaar kunnen we meer inhoudelijk aan de slag.

7. Wat heb ik nog niet gevraagd, wat wel van belang is?

Hoe het is om anders naar een “casus” te kijken. Dat is wat we in het kernteam ook doen. Als school zijn we gewend om vooral vanuit de onderwijs-bril naar een leerling te kijken. Maar ik heb nu echt ervaren hoe het is om vanuit een ander perspectief te kijken. Als je de leerling centraal stelt, kan het zijn dat de thuissituatie op de voorgrond komt te staan. Wij moeten dan als school soms een stap terug doen. Ik moet zeggen dat ik het lastig vind om los te laten. Maar door de bespreking in het kernteam weten wij als school ook dat de anderen er hard mee aan het werk zijn. Dat maakt het echt makkelijker. We zijn met elkaar verantwoordelijk.  

 

Interview door: Floor Oostendorp

Kernteam St. Bernardusschool
Kernteam St. Bernardusschool