Alle weblogberichten

Leerplicht en zo

13 december 2018

In Nederland geldt de leerplichtwet. Die wet beschrijft duidelijk dat kinderen en jongeren naar school moeten tot ze een startkwalificatie hebben gehaald (minimaal havo of mbo niveau 2) of tot ze 18 jaar zijn. Jongeren tussen de 18 en de 23 die geen startkwalificatie hebben gehaald, worden begeleid door de RMC, de regionale meld- en coordinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (ofwel: het meldpunt voortijdig schoolverlaters).

Maar: wanneer neem je contact op met de leerplichtambtenaar en wanneer niet? En wat is er eigenlijk veranderd rondom verzuim en melden sinds de invoering van de AVG? Voor sommigen is dit gesneden koek, voor mij nog niet. Daarom ga ik in gesprek met Yvonne Kniese, teammanager bij het Leerplein.

1.       Wie ben je en wat doe je bij Leerplicht?

Ik ben Yvonne Kniese, 57 jaar, en ik werk sinds 2014 als teammanager bij het Leerplein. Het Leerplein is het regionale bureau voor leerplicht en RMC in de regio Midden en Zuid Kennemerland.

2.       Voor welke gemeenten ben je werkzaam?

Wat betreft leerplicht gaat het om de gemeenten in Zuid-Kennemerland: Haarlem, Zandvoort, Heemstede, Bloemendaal en nu nog Haarlemmerliede en Spaarnwoude (die gemeente gaat per 1 januari 2019 onder de gemeente Haarlemmermeer vallen). Als het gaat om de RMC werken we ook voor de regio Midden-Kennemerland, dat zijn de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk.

3.       Wie is betrokken vanuit Leerplicht als de school en de woonplaats van een leerling niet onder dezelfde gemeente vallen?

De leerplichtambtenaar (LPA) van de woongemeente van de leerling is dan aan zet. We gaan altijd uit van de woonplaats van de leerling. In het PO komt het overigens veel minder vaak voor dan in het VO dat een leerling in een andere gemeente woont dan hij/zij naar school gaat.

4.       Wanneer heb je al basisschool te maken met de LPA/met Leerplicht?

Eigenlijk krijg je in drie gevallen te maken met Leerplicht:

  • Bij ongeoorloofd verzuim: als een leerling spijbelt of heel vaak te laat komt.
  • Bij dreigende uitval: als een leerling dusdanig problematisch gedrag vertoont dat een school tot verwijdering wil overgaan.
  • Als er problemen ontstaan omdat school denkt dat er meer aan de hand is rondom een leerling en ouders willen daar niet aan of als er een conflict is met ouders en een kind bijvoorbeeld thuisgehouden wordt.


Bij verzuim moet altijd een melding gedaan worden via het verzuimloket van DUO. De leerplichtambtenaar gaat dan het gesprek aan met de ouders. In complexe casussen pleiten we ervoor dat alle betrokken partijen (dus bijvoorbeeld ook een betrokken CJG-coach of hulpverlener) aansluiten in een multidisciplinair overleg. Het impulstraject (zie link) zet hier ook op in. Dat iedereen elkaar kent en dat er beter wordt samengewerkt. Vanuit die gedachte gaan we ook met elkaar om tafel in deze moeilijke gevallen.

5.       Wat verwacht Leerplicht van de basisschool?

Het is belangrijk dat een school tijdig meldt, het liefst voor een escalatie, zodat de LPA nog een rol kan spelen. Bovendien is het wenselijk dat een school eerst zelf actie onderneemt als een leerling bijvoorbeeld veelvuldig te laat komt.

6.       Wat kan Leerplicht de school bieden?

De LPA kan soms net een extra steuntje in de rug zijn. Als een leerling bijvoorbeeld vaak te laat komt en school heeft al meermaals met ouders gesproken. Ook kan de LPA meedenken met school als een leerling vastloopt. Als ouders een conflict hebben met school en hun kind thuishouden. De LPA kan dan soms bemiddelend optreden.

7.       Wat is er veranderd sinds de invoering van de AVG?

Waar je vroeger nog kon melden bij een willekeurige vorm van verzuim (geoorloofd en ongeoorloofd verzuim) mag je nu alleen nog melden bij ongeoorloofd verzuim. Dus als je als school twijfels hebt over of een ziekgemelde leerling wel echt ziek is, moet je eerst de schoolarts inschakelen. Als deze zegt dat het vermoedelijk niet om ziekteverzuim gaat, mag je een melding doen bij de LPA (voor het melden van ongeoorloofd ziekteverzuim hoef je ouders nog steeds geen toestemming te vragen). Als ouders niet ingaan op de uitnodiging van de schoolarts en je twijfelt eraan of een kind daadwerkelijk ziek is, mag je als school ook aan de LPA melden dat je vermoed dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim.

Wat we zien is dat een aantal partijen krampachtig omgaat met het delen van de gegevens van leerlingen en met het bespreken van casuistiek.

En als het gaat om het VO/MBO: we mogen sinds de invoering van de AVG alleen nog maar leerlingen spreken die binnen onze eigen regio wonen. En dat zijn helaas vaak niet alle leerlingen op die school.

8.       Wat wil je de scholen nog meegeven in dit interview over leerplicht?

Wat ik wil meegeven is dat je als school in de LPA een medestander kunt hebben. Dat de LPA met je mee kan denken in moeilijke situaties met ouders. Leerplicht en de school staan aan dezelfde kant. Het belang van het kind staat beide voor ogen. En uiteindelijk willen we allemaal dat de jonge kinderen op al die scholen gelukkige volwassenen worden met een goede plek in de maatschappij.

Meer lezen? Kijk op http://www.leerplein-mzk.nl

 

Auteur: Floor Oostendorp

Leerplicht
Leerplicht