Alle nieuwsberichten

Nieuws vanuit de OPR

30 september 2019

Hierbij een nieuwsberichtje vanuit de ondersteuningsplanraad (OPR). Elk schooljaar zijn er een aantal vergaderingen vanuit het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. In deze vergaderingen worden de plannen en lopende projecten van het schooljaar besproken. De ondersteuningsplanraad is er, zodat ouders en werknemers op de hoogte zijn van de plannen en daarin mee kunnen denken. Op dinsdag 17 september is de eerste vergadering geweest. In deze vergadering zijn een aantal items besproken die we graag met u willen delen. U vindt ze onder het kopje "Lees meer". De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 19 november.

 

Leden OPR

De ondersteuningsplanraad bestaat op het moment uit:

  • Rein Hoogeveen, locatiecoördinator IKC Focus (SO, SBO en Kenter Jeugdhulp)
  • Thomas Golstein, leerkracht groep 8 en ICT-coördinator op de Voorwegschool in Heemstede
  • Marije Hillegers, ouder
  • Vincent Ruiter, ouder
  • Michelle Mutschelknauss, ouder
  • Marlies Timmers, leerkracht groep 1/2, kleuter-coördinator, leerkrachtgeleding namens de Eenpitters.   
  • Vanuit het samenwerkingsverband zijn Maroes Albers (directeur) en Anneke Nieuwboer (secretariaat) aanwezig als gast.

 

Wisselingen bestuur

Binnen het bestuur van het samenwerkingsverband zijn een aantal wisselingen. John van Veen heeft bij Jong Leren gewisseld met een collega, Sytske Feenstra. Salomo en Sint Bavo gaan komend schooljaar fuseren. Stopoz heeft een nieuwe bestuurder, Marlies Harlaar. Het bestuur bestaat uit 8 bestuursleden. Zij vergaderen 7 keer per jaar en 2 keer per jaar is er een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Inspectiebezoek 4 en 18 november

Op 4 november komt de inspectie bij het samenwerkingsverband op bezoek voor het vierjaarlijkse onderzoek. Ze gaan in gesprek met ouders, leerkrachten, schakelfunctionarissen en schoolleiders. Alle disciplines zijn vertegenwoordigd, het so, sbo en regulier onderwijs. In de oudergroep zitten ouders die op verschillende manieren te maken hebben met passend onderwijs in onze regio. Aan het eind van de dag heeft de inspectie een gesprek met Maroes en twee bestuurders. Hieruit komen de bespreekpunten voor 18 november.

Evaluatie

Er is een evaluatie geweest bij de scholen over de tevredenheid over de onderwijsconsulenten. Uit de evaluatie kwamen positieve geluiden over het contact met de onderwijsconsulenten. Naast de onderwijsconsulenten kan een school te maken hebben met het onderwijsloket of consulenten gedrag.

Voortgang projecten: Hoogbegaafdheid

Er is subsidie aangevraagd bij het Ministerie en deze aanvraag is goedgekeurd. Het project’ versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen’ is in volle gang. Het project heeft vier pijlers: organiseren DWS, inzet experts voor scholen, scholing en ouderavonden. Willeke Heijkoop start als nieuwe onderwijsconsulent met specialisme HB op 1oktober.. Er zijn drie experts op het gebied van hoogbegaafdheid met ieder hun eigen expertise. In de schooljaren 2019-2021 en 2020-2021 is er 100 uur per schooljaar per expert beschikbaar. De experts worden al veel gevraagd door scholen om mee te denken over hun aanbod voor deze groep leerlingen. Ze worden bijvoorbeeld gevraagd om te helpen een plus klas op te zetten. Ook kan er meegedacht worden over hoogbegaafde kinderen in combinatie met andere gedragsproblemen of in combinatie met dyslexie. Vorig schooljaar is de HB-opleiding van Wijssein gegeven, met de subsidie wordt die nog twee schooljaren georganiseerd. Er wordt nu ook een psycho-educatie traject aangeboden voor ouders, Peers for parents. Dit wordt gegeven door een extern bureau en betreft 8 avonden.

Lerarentekort

Het lerarentekort blijft een actueel probleem. Dit is een opdracht van de besturen en de maatschappij. Passend onderwijs komt in de knel als er geen goed onderwijs meer gegeven kan worden.

Impulstraject

De rol van het CJG, GGD en leerplicht ten opzichte van scholen. Met name een uitzoekpunt als ouders geen hulpvraag hebben, maar school wel.

Het is zorgelijk dat meerdere zorginstellingen in zwaar weer zitten.

Nieuwe opleiding

De hogeschool Leiden biedt sinds een aantal jaar een nieuwe opleiding aan. Deze opleiding heet jeugd in onderwijs. De opleiding duurt 5 jaar en als je afgestuurd bent, heb je zowel een PABO als een Sociaal Werk diploma. Dit is een mooie ontwikkeling die hopelijk verder doorzet in de rest van ons land.

SWV de Film

Sinds kort staat er een filmpje op de website van het samenwerkingsverband, waar duidelijk wordt uitgelegd wat het samenwerkingsverband allemaal doet. U vindt dit filmpje hier.