Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs

Het uitgangspunt van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs is dat er voor iedere leerling een passende onderwijsplek is. Onder het motto “wat heeft de leerling nodig?” spannen de scholen zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk leerlingen in het reguliere onderwijs te houden, in samenwerking met de andere scholen in het samenwerkingsverband en de ketenpartners. Vanuit dit motto benaderen de docenten de leerlingen handelingsgericht en signaleren vroegtijdig waar extra ondersteuning nodig is. Scholen vinden het vanzelfsprekend dat ouders en ketenpartners vanaf het begin betrokken worden bij de begeleiding van hun kind, in een educatief partnerschap. Het ondersteuningsaanbod is onderwijsgerelateerd. De school heeft immers als kerntaak onderwijs, met daarnaast een opvoedkundige en socialiserende taak. Er is daarom een duidelijke afbakening tussen onderwijs en hulpverlening. Essentieel zijn goed onderwijs, met handelingsbekwame docenten, en een goede ondersteuningsstructuur in een veilige omgeving. Scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het ondersteuningsaanbod, zoals dat beschreven is in het ondersteuningsprofiel. Het samenwerkingsverband adviseert, faciliteert en ondersteunt om de expertise op de scholen te versterken. Om zoveel mogelijk leerlingen deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs, profileren de scholen zich breed door het aanbieden van een interne trajectvoorziening voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Het samenwerkingsverband houdt daarnaast een zo klein mogelijke schooloverstijgende uitvalvoorziening in stand. Daar wordt maatwerk aan de leerling geboden met als doel de leerling zo snel mogelijk terug te leiden naar het reguliere onderwijs. Sommige leerlingen zullen echter aangewezen blijven op het speciaal onderwijs.

 

Contact

Samenwerkingsverband vo-svo Zuid-Kennemerland
Schipholpoort 2
2034 MA Haarlem

Postbus 800
2003 RV Haarlem

tel: 023 - 54 30 140
e-mail: info@swv-vo-zk.nl
url: www.samenwerkingsverband-zuid-kennemerland.nl