Therapie onder schooltijd

Het is niet aan de ouders om te bepalen of hun zoon of dochter aan vervangende activiteiten voor de schoolactiviteiten mag deelnemen. Dit moet plaatsvinden in overleg met de directie van de school en is gebonden aan wet- en regelgeving.

Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Lid 2 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) biedt echter wel de mogelijkheid tot het verlenen van vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten. De inhoud van dit artikel heeft betrekking op vervanging van de ene onderwijsactiviteit door een andere onderwijsactiviteit. Het gaat erom dat er een alternatief wordt geboden als aan een bepaalde les niet wordt deelgenomen. Logopedie tijdens de taallessen zou bijvoorbeeld mogelijk als vervanging kunnen gelden, maar daarbij rijst de vraag of de logopedist in dienst is van het bestuur of ingehuurd is en of het bestuur beleid hierop gemaakt heeft. In die gevallen is het antwoord `ja´. Het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen worden verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door externen.

Alleen als de huisarts, specialist of kinderpsychiater nadrukkelijk een verklaring afgeeft van de medische of psychiatrische noodzakelijkheid van de behandeling, dan kunnen de activiteiten als vervangende activiteiten worden beschouwd en mag de leerling tijdens schooltijd aan de vervangende activiteiten meedoen.

Vanaf 1 augustus 2018 wordt maatwerk in onderwijstijd mogelijk voor leerlingen die door psychische of lichamelijke beperkingen tijdelijk of gedeeltelijk niet naar school kunnen. Deze kinderen kunnen dan een aangepast onderwijsprogramma krijgen dat afwijkt van het minimum aantal uren onderwijstijd. Hiervoor is wel instemming nodig van de inspectie. Het bevoegd gezag vraagt de instemming aan via het Internet Schooldossier en verklaart daarbij dat een actueel ontwikkelingsperspectief is toegevoegd aan het leerlingdossier. Hierin wordt beschreven welke ondersteuning de leerling wordt geboden en hoe de leerling weer toegroeit naar het volledig aantal uren onderwijstijd op school.
Op onze website leest u meer over de regeling en hoe u instemming kunt krijgen.