Overgang van PO naar VO

Jaarlijks stappen duizenden leerlingen in onze regio over van de basisschool (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Wij vinden het belangrijk dat er voor iedere leerling een passende plek is en willen de basisscholen ondersteunen bij het vinden van die plek. Op de website van De-Overstap.info is alle actele informatie rondom de afspraken over procedures en planning te vinden.

Daarnaast geven de beide samenwerkingsverbanden PO en VO jaarlijks een informatiebijeenkomst rondom dit thema; één voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften en één voor nieuwe leerkrachten groep 8, IB-ers en directeuren

Regionale afspraken - Werkgoep PO-VO 
Onderwijsorganisaties (PO- VO-, MBO- en HBO-schoolbesturen en samenwerkingsverbanden) en gemeenten van Zuid-Kennemerland, hebben behoefte aan goede afstemming en transparante besluitvorming over de stap van PO naar VO. De werkgroep PO-VO onder leiding van een bestuurder uit het VO én een bestuurder uit het PO, geeft invulling aan deze behoefte.  Deze werkgroep stelt onder andere jaarlijks de toelatingsprocedure vast. Deze procedure heeft als doel het proces van de overgang van het PO naar het VO voor elke leerling zo goed mogelijk te laten verlopen. Leerlingen die uitstromen naar een middelbare school in Velsen volgen een andere procedure. 

Digitaal aanmelden
Sinds schooljaar 2022-2023 worden alle leerlingen digitaal aangemeld via een centraal regionaal systeem: De-Overstap.nl. Algemene informatie voor scholen zoals een handleiding van het systeem, is ook terug te vinden op De-Overstap.info.
Scholen krijgen via de bestuursbeheerder van hun eigen bestuur inlogcodes om met het systeem te kunnen werken. Voor technische vragen nemen scholen contact op met hun eigen bestuursbeheerders. Voor overige vragen kunnen scholen contact opnemen met info@de-overstap.nl.

De Overstap 
Om de basisscholen optimaal te voorzien van informatie rondom de overgang, wordt de brochure De Overstap jaarlijks uitgegeven. De nieuwste versie van De Overstap verschijnt jaarlijks rond de herfstvakantie. Vanaf schooljaar 2022-2023 verschijnt hij alleen nog maar digitaal. 

In deze brochure wordt uitleg gegeven over:
1.     De procedures rondom toelating en loting die zijn vastgesteld – geldend voor alle scholen in Zuid-Kennemerland én de toelatingsprocedure die geldend is in Velsen;
2.     aanvullende procedures vanuit het Samenwerkingsverband VO, voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
3.     het onderwijsaanbod op de middelbare scholen, in een beknopt overzicht;
4.     het ondersteuningsaanbod van de middelbare scholen (basisondersteuning, trajectvoorzieningen, LWOO, PrO en VSO).

Het basisschooladvies
De basisschool formuleert voor iedere leerling een onderbouwd schooladvies. Dit schooladvies is gebaseerd op de leerprestaties, de ontwikkeling en het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling gedurende de laatste drie jaar (groep 6, 7 en 8).
De school kijkt onder meer naar:
•       De aanleg en de talenten van een leerling;
•       de leerprestaties;
•       de ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode;
•       de concentratie, de motivatie, het doorzettingsvermogen;
•       andere schoolse vaardigheden van een leerling.

Het Brugboek en het Brugweb

Het Brugboek is voor leerlingen en ouders. In de jaarlijkse uitgave van Brugboek wordt informatie gegeven over de middelbare scholen in de regio. De IB-er vraagt de Brugboeken jaarlijks voor elke leerling in groep 8 aan bij de onderwijsconsulent van het SWV-PO. Scholen ontvangen deze na de herfstvakantie. Daarnaast staat op het Brugweb, dat bestemd is voor leerlingen, ouders en basisscholen, meer informatie over de  middelbare scholen in de regio Zuid-Kennemerland én Velsen. 

Multi Disciplinair Overleg-Overdracht (MDO-O)
Voor een goede overdracht van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften, wordt een MDO-O aangevraagd bij één middelbare school. Ouders geven de voorkeursschool van hun kind aan bij de basisschool. Deze vraagt vervolgens een MDO-O aan bij de betreffende middelbare school. Als de middelbare school de ondersteuning kan bieden, wordt dat de vervolgschool van de leerling. Kan de school de ondersteuning niet bieden, dan heeft de middelbare school zorgplicht om een andere school te vinden. Het aanvragen van zo'n overleg kan vanaf 1 november, maar bij voorkeur in ieder geval vóór de kerstvakantie. Tijdens dit MDO-O worden de ondersteuningsbehoeften besproken met de leerling, de ouder/verzorger, de basisschool én de middelbare school. 

Voor een goed verloop van het gesprek zorgt de basisschool er van tevoren voor dat:

  1. De leerkracht voorbereid is op het gesprek met behulp van het MDO-O formulier wat ín de De-Overstap.nl geintegreerd is;
  2. De leerling voorbereid is op het gesprek met behulp van het kindformulier; de school stuurt deze als bijlage mee in De-Overstap.nl
  3. De ouder/verzorger voorbereid is op het gesprek. De inhoud van het MDO-O formulier wordt vooraf met ouder/verzorger doorgenomen;
  4. Eventuele andere betrokkenen bij het MDO-O voorbereid zijn op het gesprek.

Facultatief op verzoek van de V(S)O scholen wordt het formulier de schoolsevaardigheden-in-kaart ingevuld; de school stuurt deze als bijlage mee in De-Overstap.nl

Basisscholen buiten de regio ZK die niet deelnemen aan De-Overstap.nl kunnen het MDO-O formulier gebruiken. 

NB: Om te beoordelen of het raadzaam is om een hoogbegaafde leerling door middel van een MDO-O over te dragen aan de VO-school van keuze, kan de basisschool deze checklist gebruiken. Vragen over bijzonderheden m.b.t. hoogbegaafdheid zijn opgenomen in het reguliere MDO-O formulier.    

Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO)
Middelbare scholen met een lwoo-licentie bieden aan vmbo-leerlingen die wat betreft leerinhouden de aansluiting met het VO nog onvoldoende kunnen maken (leerachterstanden), extra ondersteuning aan om die achterstanden weg te werken om zo deze leerlingen optimaal te ondersteunen bij het behalen van een vmbo-diploma. Die middelbare scholen zijn vrij om zelf vorm en inhoud te geven aan de extra ondersteuning voor lwoo-leerlingen, bijvoorbeeld door kleine klassen te vormen of extra lessen aan te bieden. Het samenwerkingsverband VO heeft criteria voor leerachterstanden beschreven in de brochure van De Overstap. Ook lees je daar wat welke school aanbiedt voor deze leerling.
Mocht een leerling in aanmerking komen voor LWOO dan vult de basisschool het aanmeldformulier VO LWOO in. Dit is een bijlage bij het reguliere aanmeldformulier. 

De EigenWijzer

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen in groep 8 betrokken worden bij hun eigen overdracht. Daarom vullen alle leerlingen van groep 8 de EigenWijzer in. De ingevulde Eigen Wijzer wordt door de leerling ZELF meegenomen naar de Centrale Kennismakingsdag in juni op de nieuwe school. Basisscholen kunnen ter voorbereiding op groep 8, de leerlingen ook in groep 7 al een speciale groep 7 EigenWijzer laten invullen. Deze is voor intern gebruik. De IB-er vraagt de EigenWijzers jaarlijks voor elke leerling in groep 7 en 8 aan bij de onderwijsconsulent van het SWV-PO. Scholen ontvangen deze na de herfstvakantie. 

Centrale Warme Overdracht
Voor leerlingen vindt er een centrale warme overdracht plaats tussen de leerkrachten van groep 8 en hun collega's van de middelbare school. De basisschool ontvangt in het voorjaar informatie hierover. Vervolgens meldt de leerkracht van groep 8 zich aan voor deze warme overdracht. De leerlingen worden hiermee allemaal op een eenduidige manier overgedragen. De leerkracht van groep 8 bereidt zich met de inhoud van deze onderlegger voor op deze gesprekken.

 

    PO-VO