Toelaatbaarheidsverklaring voor GO

Er zijn altijd leerlingen waarvoor een vorm van gespecialiseerd onderwijs tijdelijk beter aansluit bij hun onderwijsbehoeften. De ouders, waar mogelijk ook de leerling en de school vinden dat een andere school een passender aanbod biedt. School en ouders kunnen advies vragen aan allerlei organisaties om hen heen. De zeggenschap over wat de beste onderwijsplek is, wordt echter door school, ouders en de nieuwe school zelf geregeld. Deze driehoek kent de leerling het beste of gaat straks daadwerkelijk met de leerling werken. Zij bezitten en organiseren zelf de benodigde expertise en beslissen gezamenlijk over een passende onderwijsplek. De plaatsingen op het GO zijn tijdelijk van aard en bij de start wordt ook het moment van terugplaatsing vastgelegd. Het samenwerkingsverband beoordeelt de aanvraag niet inhoudelijk, maar kijkt wel of alle betrokkenen achter de aanvraag staan.

Hier vindt u een stroomschema om te bepalen welk samenwerkingsverband de toelaatbaaheidsverklaring moet afgeven. 

 

Procedure bij een plaatsing op het GO
In de procedure van een plaatsing kijkt de toekomstige school mee en maken de oude, nieuwe school samen met ouders de overstap. De scholen vullen samen met de ouders de toelaatbaarheidsverklaring in volgens de volgende procedure.

 

Toelaatbaarheidsverklaring A: van PO naar GO

De leerling zit op een reguliere basisschool en wil een passend onderwijsaanbod op het speciaal onderwijs of het speciaal basisonderwijs. Bijvoorbeeld van een basisschool naar een SBO-school.

 

Toelaatbaarheidsverklaring B: GO naar GO 

De leerling wil van de ene vorm van gespecialiseerd onderwijs naar een andere vorm van gespecialiseerd onderwijs. Bijvoorbeeld van een cluster 2 school naar een SBO-school

 

Uit een andere regio - Plaatsingsakkoord

De leerling heeft van een andere regio een geldige TLV en gaat naar een IKC in Zuid Kennemerland. Voor plaatsing van de leerling is een plaatsingsakkoord noodzakelijk.  

  

Toelaatbaarheidsverklaring D: vanuit hulpverlenende instantie

De leerling heeft nog niet eerder op school gezeten. Vanuit een hulpverlenende instantie is al duidelijk dat er extra ondersteuning nodig is. De leerling gaat naar het regulier onderwijs met een instroombudget of direct naar het gespecialiseerd onderwijs. De hulpverlenende instantie kan de TLV samen met ouders en de betreffende school aanvragen. Gemandateerde instanties die een aanvraag kunnen doen zijn: JGZ, Kenter Jeugdhulp, De Hartekampgroep, Ons Tweede Thuis, Kleine Maatjes en NSDSK. Als geen van bovenstaande hulpverlenende instanties is betrokken, kunt u contact opnemen met het Ouder- en Jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband. 

 

Document terugplaatsing van GO naar basisschool

De leerling gaat van het gespecialiseerd onderwijs naar het regulier onderwijs.