Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft een meerjarenbeleid opgesteld rondom de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG en KM). Iedere school is wettelijk verplicht een aandachtsfunctionaris* te benoemen en te werken met hét protocol Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Het samenwerkingsverband ondersteunt hierbij door middel van het geven van trainingen en het faciliteren van intervisiemomenten:

Om te garanderen dat u over de meest actuele informatie beschikt, laten we de trainingen en intervisie verzorgen door docenten van het LOCK.

 

1.       Teamtraining huiselijk geweld en kindermishandeling

In elke klas zit gemiddeld 1 kind dat thuis verwaarloosd of mishandeld wordt of getuige is van geweld tussen de ouders. Om dit kind te helpen zullen leerkrachten zorgsignalen van het kind of de ouders moeten opvangen om vervolgens ook te handelen volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De basistraining geeft handvatten om dit signaleringsproces binnen de school zorgvuldig te doorlopen.

Onderwerpen van de basistraining zijn:

 • Kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling
  zijn de vormen van geweld en verwaarlozing
  wat zijn de bijbehorende signalen
  wat zijn de gevolgen op de korte en lange termijn
 • Wat zijn de stappen van de meldcode en wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de school
 • Hoe verloopt het signaleringsproces
  welke rol spelen de eigen waarden, normen en overtuigingen in het signaleringsproces?
  hoe worden signalen zo objectief mogelijk in kaart gebracht (dossiervorming)
 • Korte uitleg wat de taak is Veilig Thuis en wat de taken zijn van de (jeugd)hulpverlening

Doelgroep: leerkrachten en directie van de basisschool
Duur: 3 uur
Locatie: op eigen school

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: aanmelden@po-zk.nl

 

2.       Training aandachtsfunctionaris

Dagdeel 1: signaleren en de meldcode

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Kennis en inzicht op het gebied van de verschillende vorman van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Inhoud en doel van de meldcode huiselijk geweld en kidnermishandeling;
 • Verantwoordelijkheden als prefessional op het gebied van signaleren en het gebruik van de meldcode;
 • Objectief signaleren en rapporteren van kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • Risicofactoren, beschermingsfactoren en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dagdeel 2: partnergeweld, Veilig Thuis en plan van aanpak opstellen

Onderwerpen die aan bod komen:

 • Signalen van partnergeweld en uitleg over spiraal van geweld;
 • inschakelen en samenwerken met Veilig Thuis en andere organsiatie;
 • Wet en -regelgeving;
 • Onderling bespreken van (eigen) casuistiek;
 • opstellen van plan van aanpak rondom implementatie en borging van de meldcode; actueel houden van het thema huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • positioneren van de functie van aandachtsfunctionaris binnen school;
 • kennis van eigen valkuilen en kwaliteiten in jouw rol als aandachtsfunctionaris.

Dagdeel 3: coachen van collega's en zorggesprekken voeren

Onderwerpen die aan bod komen:

 • stand van zalen rondom plan van aanpak implementatie Meldcode;
 • onderling bespreken van (eigen) casuistiek;
 • coahcen van collega's op het gebied van aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties;
 • gespreksvoering met ouders en kinderen over zorgsignalen;
 • confrontatie met behoud van relatie.

Doelgroep: aankomende aandachtsfunctionarissen

duur: drie dagdelen van drie uur (9.00 - 12.00 uur): 15 oktober, 10 december en 21 januari.

Aanmelden kan via deze link (scroll naar onderen).

 

3.       Verdiepingstraining gesprekstechnieken voor aandachtsfunctionarissen - 16 april 2019 - 09.00-12.00 uur

Onderwerpen die aan bod komen:

 • informatie up-date rondom de meldcode en kennis m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • ervaringen uitwisselen met het werken met de meldcode, stand van zaken rondom het plan van aanpak, implementtitie en borging van de meldcode;
 • gespreksvaardigheden met betrekking tot het aangaan van gesprekken met ouders en over zorgensignalen
 • gespreksvaardigheden met betrekking tot het prten met kinderen over (mogelijke) onveiligheid en moeilijke onderwerpen, zoals mishandeling en misbruik.
 • (eigen) casuistiek bespreken.

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen die de training hebben gevolgd.

Aanmelden via de link

 

4.       Intervisiebijeenkomsten voor aandachtsfunctionarissen - 30 september en 2 maart - 09.00-12.00 uur

De bijeenkomsten worden gegeven om de aandachtsfunctionaris te ondersteunen in het vervullen van hun rol en het innemen van haar/zijn positie. Middels diverse intervisiemodellen wordt gewerkt aan casuistiek en gereflecteerd op de attitude van vaardigheden van de aandachtsfunctionaris.

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen

Aanmelden voor 30 september
Aanmelden voor 2 maart

 

* De aandachtsfunctonaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling.

Veilig Thuis Kennemerland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Veilig Thuis is er voor professionals en burgers die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. U kunt hier 24 uur per dag telefonisch terecht voor het vragen van advies of het doen van een melding.

Meldformulier Veilig Thuis