Huiselijk geweld en kindermishandeling

Het samenwerkingsverband Zuid-Kennemerland heeft een meerjarenbeleid opgesteld rondom de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG en KM). Iedere school is wettelijk verplicht een aandachtsfunctionaris* te benoemen en te werken met hét protocol Huiselijke geweld en Kindermishandeling. Het samenwerkingsverband ondersteunt hierbij door middel van het geven van trainingen en het faciliteren van intervisiemomenten:

 1.       Teamtraining huiselijk geweld en kindermishandeling

In elke klas zit gemiddeld 1 kind dat thuis verwaarloosd of mishandeld wordt of getuige is van geweld tussen de ouders. Om dit kind te helpen zullen leerkrachten zorgsignalen van het kind of de ouders moeten opvangen om vervolgens ook te handelen volgens de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De basistraining geeft handvatten om dit signaleringsproces binnen de school zorgvuldig te doorlopen.

Onderwerpen van de basistraining zijn:

  • Kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de vormen van geweld en verwaarlozing; wat zijn de bijbehorende signalen; wat zijn de gevolgen op de korte en lange termijn.
  • Wat zijn de stappen van de meldcode en wie is waarvoor verantwoordelijk binnen de school
  • Hoe verloopt het signaleringsproces. Welke rol spelen de eigen waarden, normen en overtuigingen in het signaleringsproces? Hoe worden signalen zo objectief mogelijk in kaart gebracht (dossiervorming)
  • Korte uitleg wat de taak is Veilig Thuis en wat de taken zijn van de (jeugd)hulpverlening

Doelgroep: leerkrachten en directie van de basisschool
Duur: 3 uur
Locatie: op eigen school. Een training kan ook online gegeven worden (via ZOOM) wanneer een team te groot is of wanneer het niet live georganiseerd kan worden. 

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: aanmelden@po-zk.nl

2.       Training aandachtsfunctionaris

Deze 2-daagse training wordt gegeven op maandag 29 januari en maandag 12 februari 2024, van 09.30-16.30 uur. 

De aandachtsfunctonaris heeft een adviserende rol richting de beleidsontwikkeling en een coördinerende rol bij de uitvoering van de stappen van de meldcode indien er een vermoeden is van kindermishandeling.

Dag 1: vormen, signaleren en rol en taken van de aandachtsfunctionaris; positioneren van de aandachtsfunctionaris, meldcode en afwegingskader, implementatieplan opstellen.

Dag 2: zorggesprekken voeren, coachen van collega's (inclusief trainingsacteur); omgaan met verschillen, presentatie van de implementatieplannen, samenwerking ketenpartners, transfer naar de praktijk.

Resultaten van de training
- Deelnemer is bekend met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en kan dit vertalen voor alle collega's binnen de organisatie/school.
- Deelnemer is bekend met de verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties en weet wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.
- Deelnemer is bekend met wat er nodig is voor het goed doorlopen van de stappen uit de meldcode en wat er nodig is voor effectieve dossiervorming. Weet dit te vertalen naar collega's binnen de school.
- Deelnemer is bekend met de taken en werkwijze van Veilig Thuis en wat zij van hen kunnen verwachten.
- Deelnemer weet hoe zij collega's kan ondersteunen en coachen in de vragen, casussen en aanpak rondom (vermoedens) van geweld.
- Deelnemer is in staat om, bii (een vermoeden van) huiselijk geweld en kindermishandeling, op een effectieve manier zorggesprekken te voeren met betrokkenen. Daarbij staan helderheid bieden, bewustwording geven, behoud van relatie en beweging tot standbrengen centraal in het gesprek.

Veilig Thuis Kennemerland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJmond, Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer.

Veilig Thuis is er voor professionals en burgers die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling bij henzelf of in hun omgeving. U kunt hier 24 uur per dag telefonisch terecht voor het vragen van advies of het doen van een melding.

Meldformulier Veilig Thuis