Alle categorie berichten

Vervolgopleiding voor HB-specialisten

9 juni 2023

Rolversterking HB-specialisten
In het schooljaar 2023-2024 biedt het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland in samenwerking met WijsSein een verdiepende vervolgopleiding aan voor geschoolde HB-specialisten in ons samenwerkingsverband. Primair doel van deze opleiding is het verder versterken, verspreiden, stimuleren, motiveren en vooral bestendigen en borgen van de kennis en expertise die inmiddels in Zuid-Kennemerland is opgebouwd als het gaat om onderwijs dat is afgestemd op meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Dit doel willen wij bereiken door een opleiding te faciliteren die gericht is op rolversterking van de HB-Specialist, zodat deze in staat is om:

  • Kennis, kunde en ervaring op HB-gebied te delen; niet alleen in de eigen school, maar óók daarbuiten in het bredere netwerk van scholen in ons SWV;
  • Draagvlak voor het belang van afstemmen op de onderwijsbehoeften van deze doelgroep te helpen vergroten;
  • De plek als expert vrijuit en met zelfvertrouwen in te nemen en uit te dragen;
  • Vanuit deze stevige expert-functie een coachende en verbindende rol te vervullen voor collega’s in het onderwijsveld, binnen de mogelijkheden van de eigen taakomvang. 

In de studiegids van WijsSein, vind je meer informatie over de inhoud en de organisatie van de opleiding. De kosten van de opleiding worden gedragen door het samenwerkingsverband. Wanneer een deelnemer na de annuleringstermijn (dat is één maand voor aanvang van de opleiding) aangeeft af te zien van deelname en er is geen geschikte kandidaat om deze plaats in te vullen, worden de kosten van de opleidingsplek doorberekend aan de school.
 
Voor deze verdiepende opleiding is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Met het oog op het doel dat wij als SWV hebben bij het aanbieden van deze verdiepende opleiding, verbinden wij de volgende voorwaarden aan deelname:

  • Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid;
  • Je bent werkzaam als HB-specialist op één van de scholen in ons samenwerkingsverband;
  • Je neemt deel met expliciet mandaat en toestemming van de directie van jouw school;
  • Je bent bereid om – binnen de mogelijkheden van jouw taakomvang - vanuit je expert-rol niet alleen binnen de context van je eigen school, maar ook daar buiten een bijdrage te leveren aan het verder versterken van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Denk aan: het coachend ondersteunen van HB-specialisten bij het vormgeven van passend aanbod in de school; het mee-organiseren van bijeenkomsten van de Kenniskring HB binnen ons samenwerkingsverband; het optreden als sparringpartner voor andere HB-specialisten. (Dit alles vanzelfsprekend in overleg en afgestemd op de eigen mogelijkheden.) 

Belangstelling voor deelname aan deze Verdiepende vervolgopleiding Rolversterking HB-specialist?

Vul het aanmeldformulier volledig in en stuur het op naar Willeke Heijkoop, projectleider van het project Versterken Onderwijs aan Hoogbegaafde leerlingen via: w.heijkoop@po-zk.nl 

Het maximum aantal deelnemers voor deze opleiding is inmiddels bereikt. Aanmelden kan nog steeds, maar je krijgt een plaats op de reservelijst. Deze wordt aangeboord wanneer een geplaatste kandidaat afziet van deelname.

Na ontvangst van jouw aanmelding, sturen we je een bevestiging. Deze bevestiging is nog géén bewijs van deelname. Op basis van je aanmeldingsformulier maken wij de afweging of we contact met je opnemen om dieper in te gaan op je motivatie en de mate waarin je de gelegenheid hebt om tegemoet te komen aan de voorwaarden voor deelname. (We streven ernaar dit bij iedereen te doen, maar dit is mede afhankelijk van het aantal belangstellenden. Je krijgt sowieso bericht van ons.) Wanneer we na dit afstemmingsgesprek tot een positief besluit komen, ontvang je van ons de link waarmee je je bij WijsSein kunt aanmelden voor het intakeproces van de opleiding. 

Wij verwerken de aanmeldingen op volgorde van binnenkomst en houden bij de definitieve toewijzing van de opleidingsplekken rekening met een gelijke verdeling over onze schoolbesturen.

We ontvangen jouw aanmeldformulier graag nog dit schooljaar, maar in ieder geval vóór 15 september 2023.