Verdieping passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland ontvangt voor de periode eind 2023 tot en met 2025 vanuit de landelijke overheid subsidie voor het verder verdiepen van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in deze regio. Met het project Verdieping passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, borduren wij voort op de initiatieven die de afgelopen jaren zijn ontplooid in het kader van het eveneens gesubsidieerde project Versterken onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Meer over de opbrengsten van dit project, vindt u hier.

De toekenning van deze subsidie betekent dat wij de initiatieven die we mede op basis van de Tweede meting stand van zaken HB-onderwijs in de steigers hebben gezet, definitief verder kunnen gaan uitwerken gedurende de komende twee jaar. 

Wij zullen wederom inzetten op het verder versterken van de kennis, kunde en expertise op het vlak van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op onze scholen. Een voorbeeld hiervan is de opleiding Rolversterking van de HB-specialist, die eind november 2023 is begonnen. De geschoolde HB-specialisten die aan deze opleiding deelnemen, zullen in de nabije toekomst een nadrukkelijkere rol spelen bij het verder verspreiden van de HB-expertise op onze scholen.

Deze opleiding wordt gedurende de projectperiode twee maal gefaciliteerd. Ook de Basisopleiding HB-specialist zal in het kader van doorgaande ontwikkeling van kennis en expertise nogmaals worden aangeboden in het laatste jaar van de projectperiode.

Verder zetten we in op het thema 'dubbel bijzonder', onder meer door passend aanbod voor juist deze doelgroep verder te helpen ontwikkelen in samenwerking met het IKC Zuid-Kennemerland en waar mogelijk met voorzieningen en professionals binnen en rond onze regio.

Voorts krijgen reguliere scholen de mogelijkheid om gedurende de projectperiode eenmalig extra budget aan te vragen voor goed onderbouwde en toekomstbestendige initiatieven gericht op de preventie van schooluitval van HB-leerlingen met meer complexe onderwijsbehoeften. Zij kunnen hiervoor een plan indienen bij het samenwerkingsverband. Aanvragen van dit extra budget kan door dit formulier in te vullen en toe te sturen aan projectleider Willeke Heijkoop: w.heijkoop@po-zk.nl  In overleg met de directeur-bestuurder en de Voortgangscommissie van het SWV wordt het projectbudget toegekend t.b.v. passende initiatieven.

LET OP!
Het projectbudget voor 2024 is inmiddels geheel uitgeput; in 2025 kunnen wij naar verwachting opnieuw middelen beschikbaar stellen.

De komende jaren gaan wij bovendien door met aanbod dat al bestond:

 • De Day a Weekschool die steeds in januari met zeven nieuwe groepen start.
 • Bij de leerkrachtmiddagen blijft de aandacht voor HB-gerelateerde onderwerpen een vaste waarde. De thema’s ervan worden afgestemd op vragen uit het onderwijsveld.
 • Thematische psycho-educatie voor ouders - Peers4Parents - dat we samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Kennemerland organiseren.
 • De Kenniskring HB die in schooljaar 2023-2024 is opgezet verder ontwikkeld.
 • De samenwerking met het voorschoolse veld (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gespecialiseerde voorschoolse voorzieningen) blijft onder de aandacht. Evenals de samenwerking met onze collega’s van het SWV Passend Onderwijs VO.

Doel

Het verder versterken en verdiepen van passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen in Zuid-Kennemerland, zodat een dekkend netwerk van passend aanbod voor deze zeer diverse doelgroep wordt gerealiseerd binnen ons samenwerkingsverband.

Product

Beoogde opbrengst van het project:

 • In totaal 24 HB-specialisten met extra expertise d.m.v. de opleiding Rolversterking HB-specialist. Deze opleiding wordt twee maal aangeboden in de projectperiode.
 • Uitbreiding van het aantal HB-specialisten binnen ons werkgebied door herhaling van de Basisopleiding HB-specialist. (In totaal 80 opgeleide HB-experts verspreid over de scholen.)
 • Vergroting HB-expertise door aanwezigheid van een HB-specialist op de meeste scholen; uitwisseling binnen de Kenniskring HB; scholingsaanbod voor leerkrachten en de mogelijkheid om via het Expertiseteam IKC Zuid-Kennemerland gespecialiseerde ondersteuning in te zetten bij complexere HB-vraagstukken.
 • Passende extra ondersteuning voor 126 hoogbegaafde leerlingen in zeven DWS-groepen waar zij een dag in de week een programma volgen, afgestemd op hun onderwijsbehoeften.
 • Peers4Parents thema-avonden, psycho-educatie voor ouders van hoogbegaafde kinderen, in samenwerking met CJG Kennemerland.
 • Beter passend aanbod binnen de reguliere basisscholen voor HB-leerlingen met complexere onderwijsbehoeften door de ondersteuning van initiatieven die schooluitval voorkomen.
 • Een breder dekkend aanbod door de verdere ontwikkeling van passend onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen met een ‘dubbel bijzonder’ profiel binnen het IKC Zuid-Kennemerland of anderszins.