De stem van de leerling

Hoe zit het met het hoorrecht van leerlingen?
Per 1 augustus 2024 geldt: Leerlingen vanaf 4 jaar worden gehoord in beslissingen die hen aangaan. (Wet versterking positie ouders en leerlingen in passend onderwijs). Zij mogen meedenken in wat zij denken nodig te hebben aan extra ondersteuning op school. Hieronder beschrijven wij tips om het hoorrecht op jouw school te verankeren.

Samenwerking met ouders en de stem van de leerling bij het OPP
Wanneer ouders en het kind meer verantwoordelijk kunnen zijn voor de inhoud en uitvoering van het OPP, draagt dat wezenlijk bij aan een goede opbrengst. Het OPP is dan een gespreksleidraad. Er is veel onderzoek gedaan naar wat bijdraagt aan het onderwijssucces van leerlingen. Betrokkenheid en ondersteunend gedrag van ouders is daarbij een belangrijke factor.

Let er daarbij wel op dat er een verschil is tussen ouderparticipatie (helpen bij activiteiten) en ouderbetrokkenheid. Ouderparticipatie heeft geen invloed op het onderwijssucces van een kind, ouderbetrokkenheid juist wel. Denk daarbij aan ouders die hun kind bijvoorbeeld thuis stimuleren om huiswerk te maken, helpen met planning, thuis positief spreken over school en bereid zijn om informatie te delen met school in het belang van hun kind.

Door het kind ook te betrekken bij het OPP,  kan het actief meedenken over de doelen en invulling ervan. Dat bevordert het eigenaarschap van de leerling en geeft meer uitzicht op het behalen van de doelen.

Wat wordt er wettelijk van je gevraagd wat betreft het betrekken van ouders en leerling?

  • Het voeren van op overeenstemming gericht overleg
  • Instemmingsrecht van ouders op het handelingsdeel van het OPP (let op bij gescheiden ouders die beiden gezag hebben)
  • Tip! Maak een tweedeling in het OPP. Laat ouders het gehele OPP voor gezien tekenen en vraag hen het handelingsdeel apart voor akkoord te ondertekenen.
  • Nog mooier is om het OPP te laten tekenen door ouders, kind en de leerkracht/mentor!

Welke tip zijn er nog meer?
Informeer ouders van tevoren: noem het duidelijk zichtbaar een ‘concept-OPP’ en stuur het op naar ouders
Stuur de agenda voorafgaand aan het overleg
Laat ouders mee beslissen over het tijdstip en de inhoud van het overleg
Bespreek de wijze waarop je de stem van het kind meeneemt in het proces
Er is een inlegvel voor het kinddeel op onze website wat je kunt gebruiken ter ondersteuning.

De EigenWijzer, het middel in Zuid-Kennemerland bij de overdracht naar het voortgezet onderwijs
Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen in groep 8 betrokken worden bij hun eigen overdracht. Daarom vullen alle leerlingen in Zuid-Kennemerland van groep 8 de EigenWijzer in. De ingevulde EigenWijzer wordt door de leerling ZELF meegenomen naar de Centrale Kennismakingsdag in juni op de nieuwe school. Basisscholen kunnen ter voorbereiding op groep 8, de leerlingen ook in groep 7 al een speciale groep 7 EigenWijzer laten invullen. Deze is voor intern gebruik. De IB-er vraagt de EigenWijzers jaarlijks voor elke leerling in groep 7 en 8 aan bij de onderwijsconsulent van het SWV-PO. Scholen ontvangen deze na de herfstvakantie. 

Multi Disciplinair Overleg-Overdracht naar het voorgezet onderwijs (MDO-O)
Voor een goede overdracht van een leerling met extra ondersteuningsbehoeften, wordt een MDO-O aangevraagd bij één middelbare school.  Tijdens dit MDO-O worden de ondersteuningsbehoeften besproken met de leerling, de ouder/verzorger, de basisschool én de middelbare school. Voor een goed verloop van het gesprek zorgt de basisschool er van tevoren voor dat de leerling voorbereid is op het gesprek met behulp van het kindformulier.

Ouder-en jeugdsteunpunt
Het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband is er voor ouders met vragen over de extra ondersteuning.

In 2023 heeft het samenwerkingsverband leerlingen gevraagd hoe zij mogen meedenken over hun extra ondersteuningsbehoeften: