Onderwijs aan zieke leerlingen

De school kan een zieke leerling aanmelden bij de consulent Onderwijs Zieke Leerlingen. Ouders kunnen dit ook zelf doen. De consulent OZL verzamelt informatie over het ziektebeeld en het verloop van de ziekte.

De consulent OZL start met een overleg op school met alle betrokkenen om de stand van zaken in kaart te brengen en na te gaan welke mogelijke belemmeringen er kunnen ontstaan in de onderwijsleersituatie. Vervolgens wordt besproken welke mogelijkheden er zijn om het onderwijs aan te passen aan de leerling.

In onze regio wordt de dienstverlening Onderwijs Zieke Leerlingen beschikbaar gesteld vanuit Onderwijsadvies,

Ans van Item a.vanitem@onderwijsadvies.nl 
Gerardine Honig g.honig@onderwijsadvies.nl