Alle weblogberichten

Leren om nooit op te geven

25 november 2023

Eind november hebben de leerlingen van Day a Weekschool Zuid-Kennemerland het lopende DWS-jaar afgesloten. Voor de deelnemers uit de groepen 8, betekent dit een definitief afscheid van hun DWS-groep. In dit blog vertellen afzwaaiende DWS-ers iets over wat de afgelopen jaren hen heeft gebracht. ,,Ik ga DWS meer missen dan mijn moeder op kamp.'' 

Een veelzeggende quote van één van deze groep 8 leerlingen. DWS-leerkracht Sharon Reinders Folmer kan zo'n opmerking wel plaatsen. Zij ziet, evenals haar drie collega's Kyra van Ingen, Sjoukje Hofland en Monique Viëtor, vooral leerlingen die het naar hun zin hebben, AAN staan, genieten en leren van de uitdaging die ze geboden krijgen. ,,Uit hun antwoorden kwam vooral naar voren dat zij bewust hebben geleerd om nooit op te geven en door te zetten als iets niet in één keer lukt. En het dan op een andere manier te proberen.''

Het organiseren van die zogenoemde 'wringmomenten' is een van de belangrijkste kenmerken van de werkwijze van DWS, een voorziening waar leerlingen met een sterk bovengemiddeld cognitief/creatief denktalent vanuit verschillende basisscholen één dag in de week bij elkaar komen en extra uitdagend aanbod krijgen onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. De  samenhangende en thematische leerstof van DWS dient als middel om te werken aan de persoonlijke leerdoelen van de leerlingen. Het betreft hierbij doelen die te vatten zijn onder de noemers Leren Leren; Leren Denken; Leren Samenwerken en Zelfinzicht. 

De leerlingen werken gedurende hun DWS-tijd - vanaf medio groep 5 tot halverwege groep 8 - aan de hand van deze vier hoofddoelen aan kleinere deelvaardigheden die zij zelf bepalen. Het effect daarvan is onder meer inzicht in het eigen leerproces, de behaalde successen en uitdagingen die nog overblijven. Dat het werkt op deze manier, valt af te lezen uit andere opmerkingen van groep 8 DWS-leerlingen. ,,Ik durf nu vragen te stellen'', vertelt één van de leerlingen. ,,Je leert om samen een groot vraagstuk op te lossen'', zegt een ander. ,,Ik vind samenwerken nu leuker dan vóór DWS.''  En: ,,Als ik iets heb gedaan wat ik spannend vond, ben ik trots op mezelf''.

DWS-leerkracht Kyra van Ingen verwoordt het effect van DWS als volgt: ,,Als leerkracht geniet ik vooral van de verwondering bij kinderen bij de aankondiging van de activiteiten. Hun enthousiasme en gedrevenheid is fantastisch. En de emotionele én intellectuele groei die je ziet bij kinderen die je een aantal jaren in de groep hebt, dat vind ik fascinerend''. Een van haar leerlingen vat dat enthousiasme treffend samen: ,,Er gebeuren veel dingen die je niet verwacht. Elke dag is een verrassing.'' 

Een getekende samenvatting van de onderwerpen die het afgelopen DWS-jaar aan de orde zijn geweest, van de hand van DWS-leerkracht Sharon Reinders Folmer. 

In Zuid-Kennemerland neemt een kleine vijftig basisscholen deel aan DWS. Nu de groep 8 leerlingen zijn afgezwaaid en zich samen met hun klasgenoten gaan voorbereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs, is er weer plek voor instroom van nieuwe (jongere) leerlingen. De afgelopen weken stonden dan ook in het teken van het speuren naar díe leerlingen die het aanbod van DWS het hardst nodig hebben. De nieuwe DWS-groepen beginnen medio januari 2024 aan het volgende DWS-jaar. Wij wensen alle afzwaaiende groep 8 leerlingen van DWS een mooie afronding van hun basisschooltijd en straks een goede start in het voortgezet onderwijs! 

NB: Voor de DWS-leerlingen uit groep 8 hebben wij gedurende de resterende maanden van het schooljaar een online aanbod op woensdagochtend. Deelnemende scholen worden hierover binnenkort geïnformeerd.