Mediation, intern en extern

Het samenwerkingsverband kan mediation inzetten wanneer er een verschil van mening ontstaat over de te kiezen oplossing. Dit wordt opgezet in samenwerking met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer. Het is mogelijk om een erkende mediator uit het eigen samenwerkingsverband bij een geschil te vragen, maar ook een onafhankelijke partij uit een ander samenwerkingsverband. Een derde mogelijkheid voor ouders en school is om gebruik te maken van de landelijke onderwijsconsulenten, die ook bemiddeling tussen ouders en school verzorgen. Het gaat bij mediation niet om ‘gelijk krijgen’ en ‘winnen’, zoals bij een juridische procedure of bij een geschillencommissie het geval is. De mediator spant zich in om ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. De mediator doet geen uitspraak over het geschil of conflict, maar begeleidt de betrokkenen in hun overleg en onderhandelingen.

Als ouders en school er toch niet samen uitkomen
Ouders kunnen altijd een klacht indienen bij het bestuur van de school. Wanneer de klacht een onderwerp van het samenwerkingsverband betreft, kunnen ouders en/of school het geschil ook voorleggen aan de landelijke geschillencommissie passend onderwijs waarbij het samenwerkingsverband is aangesloten. De commissie hoort partijen, toetst of het besluit en/of de handeling in redelijkheid en na afweging van de betrokken belangen genomen en/of uitgevoerd kon worden en doet een voor alle partijen bindende uitspraak. Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter of de commissie gelijke behandeling, zie daarvoor de website onderwijsgeschillen.nl.