De vereniging en de Algemene Ledenvergadering

Het samenwerkingsverband heeft als bestuursvorm de Vereniging. De vereniging heeft een bestuur en een Algemene Leden Vergadering als
toezicht houdend orgaan. In de Algemene Ledenvergadering participeren alle aangesloten schoolbesturen als lid. Elk aangesloten schoolbestuur
is lid van de Vereniging. Ieder lid van de Vereniging wordt door één  afgevaardigde in de Algemene Ledenvergadering vertegenwoordigd. In de
Algemene Ledenvergadering vindt op overeenstemming gericht overleg plaats. Indien noodzakelijk vindt er in de Algemene Ledenvergadering besluitvorming bij gewone meerderheid van stemmen plaats (stemverhouding naar rato van het aantal leerlingen). De taken en verantwoordelijkheden  van de Algemene Ledenvergadering zijn vastgelegd in de statuten van het SWV.

statuten 2013.pdf