Thuiszitter en luxe verzuim

Thuiszitter

Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs.

Melden bij het bestuur, het samenwerkingsverband en leerplicht

Het is de taak van de school om thuiszittende leerlingen direct te melden en zelfs al als thuiszitten dreigt. Dit moet bij zowel het bestuur, het samenwerkingsverband als bij leerplicht. Het samenwerkingsverband kan ofwel door bemiddeling ofwel door tijdelijke extra ondersteuning het thuiszitten voorkomen.

Samenwerking met leerplicht

Het samenwerkingsverband heeft direct contact met de betreffende leerplichtambtenaar bij thuiszitten of bij een situatie waarin thuiszitten een reële situatie kan worden. In overleg worden de benodigde acties in werking gezet. Het samenwerkingsverband sluit drie keer per jaar aan bij het regionale overleg van leerplichtambtenaren. Het gaat niet om casusoverleggen, maar om de samenwerking in de afgelopen periode te bespreken en te verbeteren. De afspraak met leerplicht is dat er direct contact is bij het melden van een thuiszitter. We hanteren daarmee een veel strengere definitie van thuiszitten.

Luxe verzuim

Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij zonder toestemming van het hoofd van de school (bij tien schooldagen of minder) dan wel zonder toestemming van de leerplichtambtenaar (bij meer dan 10 dagen) buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd, waarbij het eigen belang (vaak ten behoeve van een vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op dat van het schoolbezoek. Een thuiszitter is een leerplichtige jongere tussen de 5 en de 16 jaar of een jongere van 16 of 17 jaar met kwalificatieplicht die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en die zonder geldige reden meer dan vier weken verzuimt, zonder dat hij/zij ontheffing heeft van de leerplicht respectievelijk vrijstelling van geregeld schoolbezoek of wegens het volgen van ander onderwijs.