Protocol Kindermishandeling

Meldcode app

Speciaal voor het onderwijs is een app ‘Meldcode kindermishandeling’ ontwikkeld. Deze app biedt onderwijspersoneel handvatten rond het signaleren en handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderwijsprofessionals hebben de verantwoordelijkheid hier alert op te zijn en bij vermoedens de juiste stappen te nemen. Ook rond de periode van afstandsonderwijs en quarantaine door het coronavirus - waarbij er zorgen rezen over de situatie van een aantal leerlingen thuis en deze leerlingen niet altijd letterlijk 'in beeld' waren - bood de Beweging tegen Kindermishandeling hen hierbij zoveel mogelijk ondersteuning. De app is laagdrempelig, anoniem en gericht op gebruik in de dagelijkse praktijk van scholen, en biedt de mogelijkheid om digitaal te melden.

De app is te downloaden via de App Store of Google Store of via de QR code te scannen.

AVS: https://www.avs.nl/artikelen/speciale-app-meldcode-kindermishandeling-voor-onderwijs

VO-raad: https://www.vo-raad.nl/nieuws/app-meldcode-kindermishandeling-voor-onderwijs-beschikbaar

PO-Raad: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/app-meldcode-kindermishandeling-voor-onderwijs-beschikbaar

Wat gebeurt er na een melding bij VT?

Na ontvangst van een melding - door een school of anderszins - ontvangt de melder behalve een bevestiging van ontvangst ook een folder waarin staat beschreven hoe het proces na een melding verloopt.

Folder VT: Wat gebeurt er na een melding bij VT.pdf

Trainingen meldcode kindermishandeling - stappenplan 

We hebben trainingen georganiseerd rondom de meldcode kindermishandeling. Alle scholen zijn verplicht een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. De meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

De meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.


Op 1-1-2019 gaat de nieuwe (verbeterde) meldcode in werking, waardoor er meer aandacht is voor structurele veiligheid. De 5 stappen uit de meldcode zijn hieronder in het schema terug te vinden. Bij de meldcode hoort het afwegingskader voor de beroepsgroep onderwijs, die jouw helpt om een goede afweging te maken bij stap 4 en 5. Alle scholen zijn verplicht om de verbeterde meldcode te implementeren. Het samenwerkingesverband ondersteunt hierin door het geven van trainingen en informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.