Protocol Kindermishandeling

We hebben trainingen georganiseerd rondom de meldcode kindermishandeling. Alle scholen zijn verplicht een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling te hanteren. De meldcode beschrijft welke stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

De meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden bij het signaleren en handelen van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van een verplichte meldcode is dat sneller en adequater wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode zal de vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling verbeteren en worden minder kinderen geconfronteerd met geweld en mishandeling.


Op 1-1-2019 gaat de nieuwe (verbeterde) meldcode in werking, waardoor er meer aandacht is voor structurele veiligheid. De 5 stappen uit de meldcode zijn hieronder in het schema terug te vinden. Bij de meldcode hoort het afwegingskader voor de beroepsgroep onderwijs, die jouw helpt om een goede afweging te maken bij stap 4 en 5. Alle scholen zijn verplicht om de verbeterde meldcode te implementeren. Het samenwerkingesverband ondersteunt hierin door het geven van trainingen en informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.