Arrangementen Rekenen

In 2010 is het Referentiekader Taal en Rekenen bij wet vastgelegd. Het referentiekader Rekenen voor PO beschrijft een streefniveau (1S) en een fundamenteel niveau (1F). In grote lijnen kan gesteld worden, dat leerlingen die doorstromen naar VMBO-T, Havo en VWO minimaal het streefniveau moeten beheersen om een goede overstap te maken naar het voortgezet onderwijs. Voor leerlingen die doorstromen naar VMBO-BB en VMBO-KB geldt voor een goede aansluiting een beheersing van minimaal het fundamentele niveau.

SLO heeft in Passende Perspectieven Rekenen 3 leerroutes beschreven:

  • Leerroute 1: Een leerroute voor leerlingen met gemiddelde of bovengemiddelde capaciteiten en een beperking. Deze leerlingen kunnen in principe na het primair onderwijs uitstromen naar de hogere vormen van Voortgezet Onderwijs, VMBO, HAVO of VWO.
  • Leerroute 2: De leerlingen hebben minder cognitieve capaciteiten dan de leerlingen in groep 1. Naast de cognitieve beperking kunnen ook een fysieke, zintuigelijke beperking of een gedragsstoornis een rol spelen bij het achterblijven van de resultaten. Het betreft leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte die na het primair onderwijs doorgaans doorstromen naar VMBO B/K, al dan niet met leerwegondersteuning.
  • Leerroute 3: De leerlingen uit deze groep hebben lage cognitieve capaciteiten. Het zijn de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die doorstromen naar het praktijkonderwijs. Voor leerlingen uit deze groep is het van belang in het primair onderwijs zoveel mogelijk functioneel met rekenen bezig te zijn.
    Het SWV Passend Onderwijs Zuid-Kennemerland heeft de leerroute 3, uit Passende Perspectieven, uitgewerkt per rekenonderdeel en per leerjaar (groep 3 t/m 8).

De doelen zullen, vanuit de leerlijn, moeten worden afgestemd op de rekenvaardigheid van de leerling en worden beschreven in het Ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling.


Voor de uitwerkingen van Passende Perspectieven Rekenen per methode verwijzen wij naar de website van Cedin.
Je vindt hier uitwerkingen voor de methodes: Alles Telt, Rekenrijk, Rekenzeker, De Wereld in Getallen, Wizwijs en Maatwerk Rekenen.