Normen en ambities

Normscores

De onderwijsprofielen sluiten aan bij de populatie op de school. Het basisaanbod sluit aan op de gemiddelde groep van deze school. Het plusaanbod is voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en het breedteaanbod is voor de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. De onderstaande bestanden delen op basis van de CITO-scores de leerlingen automatisch in een verdeling 20%, 60% en 20%. De leerkracht bepaalt of de verdeling op basis van de toetsgegevens nog verder aangepast moet worden.

Het samenwerkingsverband heeft een handleiding geschreven voor het stellen van schoolnormen voor in het onderwijsprofiel.
Schoolnorm bepalen