High Dosage Tutoring

The Bridge Skills Lab – Haarlem

Passend onderwijs gaat over het organiseren van goed onderwijs voor álle leerlingen. Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden (met name op het vakgebied rekenen-wiskunde) op te lopen. Deze kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografie en de thuissituatie. Hoewel de school niet al deze problemen kan oplossen, is het streven áltijd dat de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansengelijkheid. Om de leerachterstanden bij rekenen-wiskunde van bovenbouwleerlingen terug te dringen, is er samen met enkele scholen een intensief tutorprogramma opgezet, uitgevoerd door Stichting The Bridge Learning Interventions.

Doel

De rekencompetenties van de leerlingen stijgen. En dus ook hun rekenniveau. Door rekenonderwijs op maat te geven en intensief te werken aan de rekenvaardigheden en het rekeninzicht, zullen de leerlingen snel succes ervaren. Het doelgericht vergroten van het zelfvertrouwen, sociaal emotioneel welbevinden en de motivatie zijn zeer belangrijke onderdelen tijdens de tutoring. Door deze succeservaringen, verwachten we een meer actieve leerhouding in de klas (bij rekenen, maar ook bij andere lessen). Daarnaast worden ouders betrokken bij de tutoring doordat de tutoren wekelijks telefonisch contact met ouders opnemen, met als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten.

Werkwijze

In februari 2018 zijn we gestart, we zitten nu dus in het derde loopjaar van HDT te Haarlem. We geven momenteel HDT aan 52 leerlingen op vijf scholen binnen ons Samenwerkingsverband, te weten: Wadden Boerhaave, Wadden Molenwijk, Don Bosco, Wijde Wereld en Sint Bernardus. De rekeninterventie wordt ingezet in groep 7. De leerlingen ontvangen de tutoring in het tweede deel van het schooljaar in groep 7 en het eerste deel van het schooljaar in groep 8. Dit is de belangrijkste periode voor de bepaling van het middelbare schooladvies en de voorbereiding op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

Elk loopjaar worden de deelnemende scholen geselecteerd op basis van toetsscores op de Cito rekenen-wiskunde toets. HDT houdt in dat leerlingen een uur per schooldag, vijf dagen per week, in tweetallen, intensief rekenonderwijs en leerondersteuning van een vaste volwassen tutor ontvangen. Het uur tutoring op rekenen is extra en komt dus bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school.

Naast de rekenlessen, is er ook aandacht voor en inzet op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wekelijks heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de leerkracht(en) in 7. In het project is de Site Director degene die de kwaliteit en continuïteit van de tutoring begeleid en tevens de tutoren van een intensieve training voorziet. Door continue feedback ondersteunt de Site Director de tutoren bij de voorbereiding, de gegeven tutoring en de afstemming met school en ouders.

De Universiteit van Amsterdam voert een wetenschappelijk onderzoek, met zowel kwantitatieve en kwalitatieve componenten, uit naar de werking van het programma. We starten met een pilot om te testen of het rendement voor de leerlingen inderdaad zo hoog is als we verwachten op basis van de ervaringen in de leerresultaten. Tevens willen we weten of HDT inderdaad van meerwaarde is voor het onderwijsachterstandenbeleid in Haarlem. Als het antwoord op beide vragen bevestigend is, gaan we ervan uit dat HDT een structurele voorziening wordt.

Product

Meer zicht op wat leerlingen met grote rekenachterstanden écht nodig hebben, wat werkt.
Een kruisbestuiving tussen de leerkracht(en) in groep 7, de tutoren en de Site Director in samenwerking met ouders: Van en met elkaar leren over de juiste interventie bij rekenproblemen met deze doelgroep.

Dina en Dario van de Sint Bernardusschool hebben iets leuks bedacht om breuken en procenten te oefenen: kijk hier.

Heb vragen over dit project? Neem dan contact op met onderwijsconsulent Rosemarie de Boed.