The Bridge - High Dosage Tutoring (HDT)

The Bridge HDT – Haarlem

Passend onderwijs gaat over het organiseren van goed onderwijs voor álle leerlingen. Bepaalde leerlingen in de leerplichtige leeftijd hebben door een ongunstige economische, sociale en/of culturele achtergrond een groter risico om leerachterstanden (met name op het vakgebied rekenen-wiskunde) op te lopen. Deze kansenongelijkheid in het onderwijs ontstaat door de inrichting van het onderwijs en door ontwikkelingen buiten het onderwijs zoals demografie en de thuissituatie. Hoewel de school niet al deze problemen kan oplossen, is het streven áltijd dat de school een plek is waar maximaal wordt bijgedragen aan kansengelijkheid. Om de leerachterstanden bij rekenen-wiskunde van bovenbouwleerlingen terug te dringen, voert Stichting The Bridge Learning Interventions samen met enkele scholen een intensief evidence-based tutorprogramma uit.

Doel

Het tutorprogramma heeft primair als doel dat de rekencompetenties van de leerlingen stijgen, en daarmee ook hun rekenniveau. Secundaire doelen zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, sociaal-emotioneel welbevinden en de motivatie. Door de succeservaringen die leerlingen opdoen, streven we naar een meer actieve leerhouding in de klas (bij rekenen, maar ook bij andere lessen). Ten slotte richten we ons op het vergroten van de ouderbetrokkenheid.

Werkwijze

In februari 2018 zijn we begonnen. Sindsdien starten we elke februari een nieuw loopjaar Bridge HDT te Haarlem. We geven momenteel Bridge HDT aan tientallen leerlingen op diverse scholen binnen ons Samenwerkingsverband. De rekeninterventie wordt ingezet in groep 7. De leerlingen ontvangen de tutoring in het tweede deel van het schooljaar in groep 7 en het eerste deel van het schooljaar in groep 8. Dit is de belangrijkste periode voor de bepaling van het middelbare schooladvies en de voorbereiding op een soepele overgang naar het voortgezet onderwijs.

Elk loopjaar worden de deelnemende scholen opnieuw geselecteerd op basis van toetsscores op de Cito rekenen-wiskunde toets. Bridge HDT houdt in dat leerlingen in tweetallen, intensief rekenonderwijs en leerondersteuning van een vaste, intern opgeleide tutor ontvangen. De tutoring op rekenen is onderdeel van de schooldag en komt bovenop de reguliere rekenles van de vaste leerkracht op school. Door rekenonderwijs op maat te geven en intensief te werken aan de rekenvaardigheden en het rekeninzicht, zullen de leerlingen snel succesmomenten ervaren.

Naast de rekenlessen, is er ook aandacht voor en inzet op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Regelmatig heeft de tutor contact met de ouders van de leerlingen. Tevens is er geregeld afstemming tussen de Site Director, tutoren en de leerkracht(en) en ander schoolpersoneel. In het project is de Site Director degene die de kwaliteit en continuïteit van de tutoring begeleidt en tevens de tutoren van een intensieve training voorziet. Door continue feedback ondersteunt de Site Director de tutoren bij de voorbereiding, de gegeven tutoring en de afstemming met school en ouders.

De Universiteit van Amsterdam heeft een wetenschappelijk onderzoek gedaan, met zowel kwantitatieve en kwalitatieve componenten, naar de werking van het programma. Uit dit onderzoek is gebleken dat het rendement voor de leerlingen inderdaad zo hoog is als we verwachtten op basis van de ervaringen in de leerresultaten. Tevens is gebleken dat Bridge HDT van meerwaarde is voor het onderwijsachterstandenbeleid in Haarlem. Gezien deze resultaten is het niet ondenkbaar dat Bridge HDT een structurele 

Product

Een evidence-based programma voor leerlingen met grote rekenachterstanden gebaseerd op wat zij écht nodig hebben.

Een kruisbestuiving tussen de leerkracht(en), de tutoren en de Site Director in samenwerking met ouders: van en met elkaar leren over de juiste interventie bij rekenproblemen met deze doelgroep.

Twee leerlingen hebben tijdens de tutorles iets leuks bedacht om breuken en procenten te oefenen: kijk hier.

Heb je vragen over dit project? Stuur een mail naar info@po-zk.nl